ساختمان آرتمیس
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای مهندس حاج آقا کاظمی مسکونی 16 مهرشهر بلوار دانش