ساختمان آسمان
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای مهندس صارمی مسکونی 6 مهرشهر خیابان 116 غربی