ساختمان تمشک
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای دکتر اخلاقی مسکونی 28 فشم میگون ساختمان تمشک