ساختمان نگین
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای مهندس آذرخشی مسکونی مهرشهر خیابان 107