ساختمان ویستا
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای مهندس اسحاقی مسکونی 10 عظیمیه گلستان 10