ساختمان کسری
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای مهندس میرخانی و مهندس مومنی مسکونی 12 مهرشهر خیابان 114 غربی