ساختمان کیان
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای مهندس عباسی و مهندس لک مسکونی 10 مهرویلا خیابان رودکی