عمارت آمود
نام کارفرما نوع کاربری تعداد واحد آدرس
آقای مهندس قره داغی مسکونی مهرشهر خیابان 110 شرقی