پروژه آقای دریانی

  • سیستم صوتی هوشمند میرای
  • کنترل روشنایی هوشمند
  • کنترل فن کوئل هوشمند
  • پنل 10 اینچ هوشمند میرای
  • دستیار صوتی فارسی
  • سیستم امنیتی هوشمند
  • سنسور TIP