پروژه آقای میرخانی

سیستم صوتی هوشمند میرای کنترل روشنایی هوشمند کنترل داکت اسپیلت هوشمند پنل 10 اینچ هوشمند میرای دستیار صوتی فارسی سیستم امنیتی هوشمند سنسور TIP

پروژه آقای موسوی

سیستم صوتی هوشمند میرای کنترل روشنایی هوشمند کنترل داکت اسپیلت هوشمند پنل 10 اینچ هوشمند میرای دستیار صوتی فارسی سیستم امنیتی هوشمند سنسور TIP کنترل هوشمند گرمایش از کف

پروژه آقای اسحاقی

سیستم صوتی هوشمند میرای کنترل روشنایی هوشمند کنترل سرمایش و گرمایش هوشمند پنل 10 اینچ هوشمند میرای دستیار صوتی فارسی سیستم امنیتی هوشمند سنسور TIP

پروژه آقای جهانبخش

سیستم صوتی هوشمند میرای کنترل روشنایی هوشمند کنترل داکت اسپیلت هوشمند پنل 10 اینچ هوشمند میرای دستیار صوتی فارسی سیستم امنیتی هوشمند سنسور TIP کنترل جک برقی هوشمند RF

پروژه آقای دریانی

سیستم صوتی هوشمند میرای کنترل روشنایی هوشمند کنترل فن کوئل هوشمند پنل 10 اینچ هوشمند میرای دستیار صوتی فارسی سیستم امنیتی هوشمند سنسور TIP

پروژه آقای صارمی

سیستم صوتی هوشمند میرای کنترل روشنایی هوشمند کنترل داکت اسپیلت هوشمند پنل 10 اینچ هوشمند میرای دستیار صوتی فارسی سیستم امنیتی هوشمند سنسور TIP کنترل جک برقی هوشمند RF

پروژه آقای کاظمی

سیستم صوتی هوشمند میرای کنترل روشنایی هوشمند کنترل فن کوئل هوشمند پنل 10 اینچ هوشمند میرای دستیار صوتی فارسی سیستم امنیتی هوشمند سنسور TIP